چگونه اثربخشی دوره‌های آموزشی سازمان خود را بالا ببریم؟

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و به‌سازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمان‌های امروزی تغییر و تحول می‌باشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم‌گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. لذا نیاز به یادگیری سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونه‌ای که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه‌گذاری بر آموزش در بهره‌وری سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل متناسب برنامه‌ریزی شود. چرا که آموزش و به‌سازی کارکنان اقدامی راهبردیست که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت‌مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می‌شود.

در این مقاله قصد داریم عمدتا به این موضوع بپردازیم که با بکارگیری چه روش‌هایی می‌توان اثربخشی دور‌ه‌های آموزشی را تضمین کرد. پنج روش زیر برای این هدف پیشنهاد می‌شود.

  • تعیین انتظارات پیش از شروع آموزش و یادگیری:

تعیین انتظارات و کسب حمایت مدیریت پیش از شروع آموزش رسمی، از یک سو به تیم آموزش دهنده کمک می‌کند که بفهمند چه انتظاراتی از آن‌ها، به عنوان برگزارکننده دوره وجود دارد و از سوی دیگر شرکت کنندگان درك خواهند کرد که آموزش چگونه با فرایند کاری آنها مرتبط است؛ این امر موجب افزایش مشارکت کارکنان نیز می‌شود. توصیه شده است که پیش از شروع دوره یا کارگاه آموزشی، یک جلسه پیش‌کارگاهِ یک ساعته تشکیل شود که درآن اهداف برای برگزارکنندگان دوره تعیین شود، و همچنین با شناسایی موضوع و هدف، خروج احتمالی نیز پیش بینی می‌شود.

  • ایجاد فرهنگ مربیگری:

مربیان اغلب میتوانند در به کارگیری مهارت‌های جدید، کارکنان را راهنمایی کنند. اما در یک سازمان چه کسانی می‌توانند مربی باشند؟ به عنوان مثال، یک شرکت بیمه پزشکی، دریافت که کارکنان دپارتمان فناوری اطلاعات در مهارت‌های حل مسئله، تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه نیاز به آموزش دارند. این شرکت برای بیان و آموزش این مهارت ها و هدایت کارگاه آموزشی ابتدا به تعدادی از کارکنان ارشد خود آموزش‌های لازم را ارائه داد و سپس از آن‌ها خواست که مسئولیت مربیگری سایر نیروها را پس از کارگاه به عهده گیرند. با این روش نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری حداکثر شده، همچنین مزایای آموزش به صورت مستمر مشاهده می‌شود.

  • اطمینان یافتن از کاربردی بودن آموزش:

یک چالش کلیدی برای فراگیری، شناسایی فرصت‌های به کارگیری مهارت‌های جدید است. هنگام برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی اطمینان یافتن از اینکه تمامی فراگیران علاوه بر مطالب تئوری، درعمل نیز قادر به بکارگیری موضوعات مطرح شده درطول دوره می‌باشند، الزامی است. علاوه بر اینکه فرهنگ مربیگری می تواند به کاربردی کردن مباحث آموزشی کمک کند، یکی دیگر از راهکارها ایجاد ارتباط وتبادل اطلاعات پیش از نهایی نمودن سرفصل‌های آموزشی، توسط تیم آموزش دهنده با مدیر دپارتمانی است که قرار است آموزش برای آن‌ها ارائه شود. از طرف دیگر، اگرشرکت‌کنندگان دوره، نیازی به بکارگیری مهارت‌های جدید نداشته باشند، اثربخشی آموزش به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین زمان‌بندی برنامه‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشد که افراد در حال حاضر، باتوجه به استراتژی‌های سازمان، در آینده‌ای بسیار نزدیک، قادر به کارگیری آموزش‌ها باشند.

  • خلق محیط کاری برای پشتیبانی از به کارگیری مهارت‌های جدید:

اگر محیط کاری به کارگیری مهارت‌های جدید را دشوار سازد، هزینه‌های توسعه آموزش بیهوده است. یکی از روش‌های اطمینان از اثربخشی آموزش‌های ارائه شده، ایجاد فضا و شرایط برای به کارگیری مهارت‌های جدید است. برای مثال هنگامی که کارکنان دوره مشتری مداری را آموزش دیدند، باید در تعامل با مشتری قرار گرفته تا مباحث آموزش داده شده نهادینه شده و از به کارگیری مباحث آموزشی اطمینان حاصل شود.

  • نظارت مستمر بر به کارگیری مهارت‌های جدید:

چگونه می‌توان اطمینان داشت که فراگیران، مهارت‌های جدیدشان را در حال حاضر و در آینده به کار خواهند گرفت؟ برای مثال، یک تولیدکننده عمده مواد غذایی برنامه‌ای ایجاد کرد که کاربرد مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله را که به تازگی کسب شده‌اند به فرم ارزیابی کارکنان اضافه می‌کند. مدیران مستندات مرتبط با مهارت‌های جدید کارکنان در سه ماهه اخیر را دریافت می‌کنند. در این روش، مدیران انتظارات را تعیین کرده، بازخوردهای منظم ارائه می‌دهند. با این روش می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از یک سال کاربرد مهارت‌ها به روش انجام کار تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، پس از طی دوره آموزشی و ایجاد فرصت لازم برای به کارگیری آموخته‌های جدید، لازم است در سیستم‌هایی از قبیل مدیریت عملکرد، شاخص‌هایی تعریف شود که میزان و چگونگی به کارگیری آموخته‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

آژانس بازاریابی موترانا،‌ با بهره بردن از تیم آموزش حرفه‌ای، ترکیبی از دانش آکادمیک و تجربه را در قالب بسته‌های آموزشی به سازمان‌ها ارائه می کند.